<% If Request("sifra") = "0508975" Then %> Administracija Sifri
           
Šifre Pregled Natjecatelji Vaga    
Šifre Klubovi Natjecatelji Pali Vagu    

Pozdrav ...
  Evo napravio sam sitne izmjene. Sad ti ne treba Excell. Kad odlučiš dodjeliti šifru, klikneš na slijedeču nedodjeljenu i promjeniš ime kluba u onaj kojem šalješ dotičnu šifru.
  Sad jedino moraš voditi računa da ideš po redu. Znači slijedeči ti je "- Klub 06".

<% If Request("izmjen") <> "" Then %> <% End If %> <% If Request("dodaj") <> "" Then %>
<% Dim rsItem, rsItem2 Set rsItem = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsItem2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsItem.Open "login", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem.Filter = "id = " & Request("izmjen") rsItem2.Open "klubovi", objConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable rsItem2.Filter = "id = " & Request("izmjen") %> <% response.write "" rsItem.close Set rsItem = Nothing rsItem2.close Set rsItem2 = Nothing %>
 
..::  Izmjeni  ::..
 
Klub :
" size="30">
  Username :
" size="30">
  Lozinka :
" size="30">
 
..::  Dodaj  ::..
 
Klub :
  Username :
  Lozinka :
 
 

<% end if %>
  ..::  Popis Šifri  ::.. Dodaj Novo
<% rsItems.MoveNext loop end if rsItems.Close %>
Br Klub Grad Država Username Lozinka Obriši <% Dim rsItems Set rsItems = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") mySQL = "SELECT * FROM login" rsItems.Open mySQL, objConn if rsItems.EOF then response.write "Nema podataka u bazi !!!" End If if not rsItems.EOF then rsItems.Movefirst end if rsItems.Close strSQL = "SELECT klubovi.id, klubovi.ime_kluba, klubovi.grad, klubovi.drzava, login.username, login.lozinka FROM login INNER JOIN klubovi ON login.id = klubovi.id ORDER BY klubovi.ime_kluba ASC" rsItems.Open strSQL, objConn If Not rsItems.EOF Then x=0 Do While Not rsItems.EOF x=x+1 %>
<%= x %> "><%= rsItems("ime_kluba") %>  <%= rsItems("grad") %>  <%= rsItems("drzava") %>  <%= rsItems("username") %>  <%= rsItems("lozinka") %>  <% response.write "  " %>
  <% else response.redirect "../" end if %>